Algemene Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing:

Vervoer:

De Algemene Vervoerscondities (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements-rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, ingeval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg in aanvulling op het CMR-verdrag.

Opslag- en bijkomende werkzaamheden:

De Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd op 1 mei 2018 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, met uitsluiting van artikel 23.

Met betrekking tot bovengenoemde voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.

Geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met (de) tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Nederlands recht is van toepassing.

De voorwaarden zijn aan u voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden of zijn in te zien door op bovenstaande kopjes te klikken.